RODO - informacje

RODO - informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurostyl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Chełmku,  Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie- Śródmieście pod numerem KRS 0000583273, NIP: 5492442484 REGON; 362894280 (dalej AD);
   
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Prezes Zarządu. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro2@eurostyl.net.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 33 8463801 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu
   
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia
   
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgod .
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
   
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
   
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Praca

PROMOCJE

Zapoznaj się lub pobierz katalog

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Wintherm Kontakt